วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีในศตวรรษที่21

        ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิต ทั้งด้าน การดำเนินชีวิต การงานการประกอบอาชีพ การแพทย์ และยังรวมไปถึง การศึกษา” ซึ่งเทคโนโลยี ทำให้คนที่สามารถปรับตัวได้ทันในยุคนี้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์  แต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงข่าวสารและเรียนรู้ความเป็นไปของโลกนี้ได้ช้ากว่าผู้อื่น

        ปัจจุบันมีสื่อหลายรูปแบบที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง ข้อมูล ความรู้ ที่ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน โดยผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน สื่อโทรทัศน์ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะสื่อโทรทัศน์ที่ให้ทั้งภาพและเสียง สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นมาให้ผู้ดูได้ชม เสมือนหนึ่งได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชน จึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อถือของผู้คนอย่างมาก และเป็นพลังในการหันเหความคิดและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากเราจะรับชมโทรทัศน์ผ่านคลื่นวิทยุแบบปกติแล้ว ปัจจุบันด้วยเพราะเทคโนโลยีมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วขึ้นทำให้เราสามารถรับชม และรับดูโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายบรอดแบนด์บนอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ผู้ชมได้มีทางเลือกในการณ์รับชมโทรทัศน์มากขึ้น ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้นอกจากจะใช้โทรทัศน์เพื่อการรับชมสาระและความบันเทิงแล้ว การรับชมโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี         แต่ในวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรมหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในการทำชั้นเรียน e-learning หรือ ชั้นเรียนต่างๆที่เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วมีการเรียนการสอนกันเกิดขึ้นผ่านทางคอมพิวเตอร์ขึ้น ซึ่งก็คือ โปรแกรม มูเดิ้ล นั่นเอง 


        มูเดิ้ล คืออะไร (What is Moodle?)

มูเดิ้ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ โปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ 1)ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS = Course Management System) บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2)ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management System) บริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ
ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบซีเอ็มเอส(ไม่มีระบบแอลเอ็มเอสในตัว) สามารถสร้างวัตถุเรียนรู้จากนอกมูเดิ้ล แล้วนำเข้าไปใช้งานในมูเดิ้ล เช่น สกอร์ม (SCORM = Sharable Content Object Reference Model) ที่สามารถนำไปติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในมูเดิ้ล หรือโปรแกรมเลินสแควร์ (Learnsquare) ได้

เห็นไหมละครับ โปรแกรมที่มาแนะนำวันนี้ไม่ธรรมดาเลย เพียงแค่รู้จักชื่อและคุณสมบัติเบื้องต้น ก็เหมือนกับได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆทางการศึกษาได้แล้ว ว่าเราไม่ต้องทำการเรียนการสอนกันแบบตัวต่อตัวกันเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่เราสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากเพื่อนๆสนใจในตัวโปรแกรมนี้ เพื่อนๆก็สามารถตามไปยังลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแหล่งข้อมูล

       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น